POLITIK ?

Supaya perbincangan sentiasa terarah, kefahaman tentang istilah POLITIK juga amat penting sebagai asas yang mendasari setiap komentar tentang sesuatu isu politik. Terlalu luas makna politik dan terlalu banyak definisi yang telah dicatatkan oleh para sarjana sains politik. Setiap keputusan yang dibuat dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat sehingga bernegara adalah didorong oleh sesuatu matlamat politik. Bagi saya, secara umumnya politik adalah suatu sistem yang dicipta oleh manusia bagi melahirkan ‘masyarakat sempurna’. Secara khusus, apabila membincangkan tentang politik yang berkaitan organisasi yang sedang berkuasa atau sedang memerintah seperti UMNO, saya lebih cenderung kepada definisi yang diutarakan oleh Harold Lasswell iaitu “proses dalam menentukan siapa, mendapat apa, bila dan bagaimana”. Diperturunkan di sini artikel yang berkaitan yang dipetik juga dari Wikipedia….

Politik adalah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Walaupun ia biasanya digunakan bagi merujuk kepada kerajaan, tingkah laku politik juga boleh didapati di korporat, akademik, agama, dan institusi lain.

Sains politik merupakan kajian mengenai tingkah-laku politik dan memeriksa kedapatan dan penggunaan kuasa, contohnya : keupayaan untuk memaksa kehendak seseorang kepada yang lain.

Sejarah politik

Genesis Biologi Politik
Politik wujud sebelum wujudnya ketamadunan manusia.

Kebanyakan primat hidup berkumpulan dan membentuk “hierarki dominans” (dominance hierarchies ). Individu dengan status hierarki tinggi cenderung untuk merampas kawasan, makanan, dan peluang mengawan daripada individu yang mempunyai hierarki yang lebih rendah. Dengan itu lebih tinggi status seseorang individu lebih besar peluangnya untuk berjaya membiak dan mengawan dengan lebih kerap, selain mempunyai lebih banyak sumber untuk melabur bagi menjamin keturunannya terus hidup.

Hierarki ini tidak tetap dan bergantung kepada beberapa faktor yang berubah, antara lain ialah umur, jantina, kecerdasan, dan keagresifan.

Status juga bergantung kepada keupayaan untuk mendapatkan sokongan yang lain. Malah, keperluan untuk mengekalkan posisi dan pengetahuan masyarakat mungkin merupakan pencetus evolusi otak lebih besar bagi manusia.

Politik manusia awal berbentuk kumpulan kumpulan tersusun seperti keluarga, kerabat (clan), dan suku kaum ( tribes )

Revolusi Bandar
V.G. Childe menggambarkan pertukaran masyarakat manusia yang berlaku sekitar 6000 BCE sebagai Revolusi Bandar. Antara ciri-ciri tamadun baru ini adalah:

Penstrataan Institusi Sosial (institutional social stratification(dominance hierarchy))
Jentera Khas bukan-agrikultur contohnya peguam. ( non-agricultural specialised crafts (including priests and lawyers) )
Percukaian
Penulisan
Kesemua ini memerlukan kawasan pendudukan yang padat – bandar.

Sementara perkataan, “Politik” diambil dari perkataan Yunani Polisyang bermaksud bandar. Walaubagaimanapun, perlu diingat bahawa politik berlaku dalam semua kegiatan berkumpulan. Ini termasuk kumpulan korporat, agama, akademik dan sebagainya, terutama kumpulan yang terkakang oleh sumber terhad dan mengandungi hierarki dominans (dominance hierarchies ).

Penulisan Politik

Strategi dan Falsafah
Penulisan politik boleh dibahagikan kepada 2 kategori. Kategori yang pertama ialah berkenaan bagaimana politik, dan yang kedua berkenaan “mengapa politik”.

Contoh ahli ahli penulisan strategi (kategori pertama) ialah Sun Tzu, Niccolo Machiavelli, dan George Washington Plunkitt. Manakala contoh ahli ahli falsafah pula (kategori 2) ialah Plato, Aristotle, Locke, Mills, Thomas Jefferson, Marx dan Mao.

“Politik” mungkin mempunyai maksud pejoratif, terutama sekali apabila digunakan di dalam kerja kerja dalaman sesebuah institusi. Dengan mengatakan sesuatu keputusan dibuat atas dasar politik akan memberi gambaran bahawa keputusan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan runcit daripada objektif atau kebaikan bersama.

Politik merupakan satu cara untuk manusia mengkordinasi tindakan seseorang untuk kebaikan bersama (atau kebaikan individu). Apa yang membezakan politik dengan etika dan sosial ialah didalam politik terdapat banyak persoalan berdebat (debated questions ). Kebanyakan ahli teori berpendapat untuk menjadi politik, sesuatu proses itu perlu menggunakan sedikit kekerasan kerana politik mempunyai hubungan rapat dengan konflik.

Memenangi suatu konflik politik bermaksud merampas kuasa dari satu kumpulan atau entiti dan memberikannya kepada kumpulan lain. Ramai akan bersetuju konflik politik boleh dengan mudahnya tumbang menjadi “zero-sum game”, dimana tiada yang dipelajari atau diselesaikan, melain menentukan “siapa menang, siapa tewas”:

Lenin berkata politik ialah siapa yang boleh lakukan apa kepada siapa (Who could do what to whom ). Manakala, seorang ahli sains politik, Harold Lasswell pula berkata “politik adalah proses dalam menentukan siapa mendapat apa, bila dan bagaimana ( who gets what, when and how )”.

Ia juga mengenai bagaimana kita menyelesaikan pertikaian moral yang cukup serius sehinggakan ia membentuk ancaman gangguan masyarakat – dalam mana usaha sepenuh hati kepada proses perundingan atau diplomasi biasa cenderung mengurangkan keganasan – biasanya dilihat sebagai matlamat utama peradapan. Bernard Crick merupakan ahli theori utama pada pandangan ini dan juba idea bahawa politik itu sendiri hanyalah “ethik dilakukan dihadapan umum”, di mana institusi awam boleh bersetuju, tidak bersetuju, atau campur tangan bagi mencapai hasil akhir yang diingini atau proses menyeluruh yang lengkap.

Selain kerajaan, [kewartawanan |wartawan], kumpulan agama, kumpulan berkepentingan khas, kumpulan pendesak dan sistem ekonomi mempunyai kesan terhadap sesuatu keputusan. Dengan itu politik menyentuh kesemua subjek ini.

Perkataan Politik itu sendiri diambil dari perkataan Yunani bagi bandar, “Polis”, dengan itu istilah ‘Politics’. Gambaran apa itu Politik yang pertama di jumpai dalam Hesoid di mana ia dipetik, “Bagaimana cara terbaik manusia tinggal dalam bandar, dan dengan patuh kepada apa?”. (1) Ditulis semula, ia dibaca, “Bagai mana manusia mengatur haluannya?”. Bagi orang-orang Yunani, ia adalah applikasi sebab untuk hidup. Politik adalah aturan masyarakat melalui sebab mencapai matlamat yang sama; seperti harmoni antara kelas masyarakat di Athens di bawah Solon, atau perniagaan dan perdagangan, atau bagi perperangan seperti Masyarakat Doric di Crete danSparta.

Pengarang pengkajian politik telah membayangkan dan mempengaruhi sistem politik di dunia. Niccolo Machiavelli menulis The Prince, analisa politik dalam sistem monarki, pada 1513, semasa tinggal dalam negara monarki. Karl Marx dan Friedrich Engels menerbitkan “The Communist Manifesto” pada tahun 1848, risalah yang berpengaruh besar dan dibaca dengan meluas yang membentuk asas bagi Socialism dan Komunism sepanjang abad ke 19 dan 20.

Hari ini, kebanyakan kajian mengenai politik tertumpu pada demokrasi, dan bagaimana bentuknya mempengaruhi keputusan yang dilakukan.

Selain dipengaruhi oleh masalah besar ini, politik juga merupakan aktiviti masyarakat, dan dengan itu bergantung kepada angin fashion sebagaimana yang lain.

== Sains Politik ==

Ahli sains politik ialah ahli akademik yang mengadakan kajian terhadap aliran politik sesebuah negara. Mereka mengkaji pilihan raya, pendapat awam, kegiatan institusi (contohnya bagaimana badan perundangan berfungsi, dll), ideologi ahli atau persatuan politik, pengaruh ahli-ahli politik, dan sebagainya.

Di universiti-universiti Amerika Syarikat, Sains Politik dibahagikan kepada beberapa jurusan contohnya Politik Amerika (American Politics), Politik Perbandingan(Comparitive Politics), Hubungan Antarabangsa(International Relation), Undang Undang Awam (Public Law) dan Teori Politik (Political Theory). Sesetengah jurusan ini kadangkala bertindih dengan disiplin akademik yang lain seperti falsafah, undang-undang, sosiologi, antropologi, dan sejarah.

Sistem politik dan ideologi-ideologi
Anarkisme –Anarko-kapitalisme –Anarko-komunisme –Aristokrasi –Anti-komunisme–Autoritarianisme– Centrisme Radikal –Definasi Klasik republik –Demokrasi –Fasisme –Federalisme –Hijau –Kapitalisme –Komunisme –Konservatisme –Korporatokrasi –Leftisme –Liberalisme –Liberalisme Klasik –Libertarianisme — Libertarian sosialisme –Marxisme –Meritokrasi –Minarchisme –Monarki –Nasionalisme –Nasional Sosialisme –Oligarki — Post-komunisme –Rasisme –Republikanisme– Sekularisme –Sosialisme –Sosialisme Demokratik –Stalinisme –Totalitarianisme– Teokrasi

Entiti politik
Bandar — City-state — Parti Politik –Konfederasi –Negara –Empayar –Persekutuan –Kerajaan –Nation state –negara polis –Prefecture –Principality –Provinsi –Republik –Negeri — World Government

Falsafah politik
The justification of the state –Social contract theories — Raw is moral philosophy–Consequentialist justifications of the state — The purpose of government –Political virtues –Non-violent_resistance–The Kyklos

Ahli teori politik awal
Plato — Aristotle — Thucydides –Cicero — Saint Augustine –Thomas Aquinas

Ahli teori politik moden
Nicolo Machiavelli –John Calvin –Martin Luther –Baruch Spinoza –Jean Bodin –Thomas Hobbes — John Locke –David Hume –Adam Smith –Jeremy Bentham– the Federalist Papers — Jean-Jacques Rousseau –Immanuel Kant –G.W.F. Hegel –Johann Gottfried von Herder –Alexis deTocqueville –John Stuart Mill — Karl Marx –Friedrich Engels — Max Weber –Lenin

Ahli teori politik kini
David Friedman — Noam Chomsky– John Rawls –Jan Narveson –David Gauthier –Amartya Sen –Jürgen Habermas –James M. Buchanan –Bernard Crick –Michel Foucault — Jane Jacobs –Carol Moore –Antonio Negri –Robert Nozick –Hannah Arendt –Mohandas Gandhi

Lain-lain
Organisasi antarabangsa –Corporate police state — Crony capitalism –Kesatuan Eropah– Pembahagian kuasa — Polis –Propaganda –Politik di Amerika Syarikat– Political spectrum — Parti politik– Ekonomi politik — Political parties of the world — E-democracy –Keganasan –Political Compass– Divide and conquer –Political sociology –Political education — Civic education — List of years in politics

Rujukan
Hesoid, Loeb Classical Library, pg 581

Lihat juga
For politics of a particular country, visitList of politics by country articles
apolitical

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: